ԱՂ

   Համազգայինի «Ն. Աղբալեան» մասնաճիւղի անդամական 36րդ ընդհանուր ժողովը տեղի ունեցաւ 22/11/2020ին, «Համազգայինի «Զաւարեան» Մշակութային կեդրոնէն ներս։
   Ժողովը լսեց շրջանաւարտ վարչութեան միամեայ նիւթաբարոյական տեղեկագիրը, կատարեց ըստ էութեան քննարկում և տուաւ առաջարկներ՝ յաջորդ շրջանին համար։
   Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ վարչութիւն, բաղկացած հետևեալ ընկերներէն, որոնք ժողովէն ետք, օրուայ դիւանին և Շրջ. Վարչութեան լիազօրին ներկայութեան ընտրեցին իրենց դիւանը հետևեալ ձեւով.֊
   -Ընկհ. Մարալ Տիքպիքեան (Ատենապետ)
   -Ընկհ. Ռիթա Կաղեան Տիքպիքեան (Ատենադպիր)
   -Ընկ. Սագօ Արսլանեան (Գանձապահ)
   -Ընկ. Տոքթ. Պերճ Գասապեան 
   -Ընկ. Գէորգ Աղպապեան
   -Ընկ. Յովսէփ Չալօղլեան
   -Ընկհ. Մեղրի Պաղտիկեան
   -Ընկհ. Սևան Տէյիրմէնճեան
   -Ընկ. Կարօ Տէկիրմէնճեան

ԱՂAGH