Archive for the ‘Gallery’ Category

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Եպս. Սար­գիս­եա­նի, Շա­բաթ, 9 Ապ­րիլ 2011-ին, Հա­լէ­պի Պե­տա­կան Մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­նա­կի մե­նա­հա­մերգ, կա­տա­րո­ղու­թեամբ «Բար­սեղ Կա­նաչ­եան» երաժշ­տա­կան դպ­րո­ցի 7-րդ կար­գի աշա­կերտ` Սար­գիս Թիւ­ֆէնքճ­եա­նի, որ եղած է 2010-ի «Սուլ­հի Ալ Ուա­տի»ի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­նա­կի մաս­նա­կից ու շա­հած լե­հա­կան դես­պա­նա­տան «Chopen»ի ան­ուան մր­ցա­նա­կը, […]

«Բ. ԿԱՆԱՉԵԱՆ» 25-ԱՄԵԱԿ

«Բ. ԿԱՆԱՉԵԱՆ» ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ   Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Եպս. Սար­գիս­եա­նի եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հա­մազ­գա­յի­նի Սուր­իոյ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան, կա­յա­ցաւ «Բ. Կա­նաչ­եան» երաժշ­տա­կան դպ­րո­ցի հիմ­նադ­րութ­եան 25-Ամ­եա­կի նուիր­ուած բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը, 7 Ապ­րիլ 2011-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 9:00-ին, «Գէ­որգ Եսայ­եան» սրա­հէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ ծնող­նե­րու եւ հոծ թիւով երաժշ­տա­սէր­նե­րու: